J. F. “Jay” Muhaisen, Esq.
j@muhaisenlaw.com
Phone: 303.407.0453
VIEW PROFILE

Wadi Muhaisen, Esq.
wadi@muhaisenlaw.com
Phone 303.872.0084
VIEW PROFILE

Jonathan Shaw, Esq. jon@muhaisenlaw.com Phone: 303.407.0453
VIEW PROFILE
4231719_1392468648 (1)RESIZED
Mark J. Malone, Esq. mark@muhaisenlaw.com Phone: 303.872.0084
VIEW PROFILE
35d183a (1)
Amanda K. Becker amanda@muhaisenlaw.com
Phone: 303.872.0084

VIEW PROFILE
Andrew Schoedel andrew@muhaisenlaw.com Phone: 303.872.0084
VIEW PROFILE
023
Cristina Uribe Reyes
cristina@muhaisenlaw.com
Phone: 303.407.0453
VIEW PROFILE